Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Nadleśnictwa Międzyrzec znajduje się w budynku przy ul. Leśnej 8 w Międzyrzecu Podlaskim.

Budynek ten ma 2 kondygnacje (parter, I piętro).
Na plac przed budynkiem wjechać można samochodem od strony ul. Leśnej lub od strony ul. Balladyny. Ponadto na plac można wejść także chodnikiem z ulicy Balladyny.
Plac z chodnikami wyłożony jest kostką oraz oświetlony. Wyznaczone są na nim 22 miejsca parkingowe w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.
Budynek posiada 4 wejścia z czego 2 są ogólnodostępne a kolejne 2 są przeznaczone tylko dla osób korzystających z części gościnnej i pozostają zamknięte.
Wejście główne znajduje się od strony ulicy Balladyny. Z poziomu chodnika należy wejść na 2 stopnie o wysokości 14 cm każdy. Wzdłuż lewej strony ściany frontowej budynku, bezpośrednio z chodnika do wejścia prowadzi podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe mają aluminiowy próg o wysokości 4 cm, otwierane są ręcznie za pochwyt, ich szerokość w świetle ościeżnicy wynosi 92 cm. Przed i za drzwiami znajdują się welurowe wycieraczki, każda o długości 110 cm.
Drugie wejście znajduje się od strony dziedzińca. Drzwi wejściowe mają aluminiowy próg o wysokości 2,5 cm, otwierane są ręcznie za pochwyt, ich szerokość w świetle ościeżnicy wynosi 92 cm. Przed i za drzwiami znajdują się welurowe wycieraczki, każda o długości 70 cm każda.
Obydwa wejścia prowadzą do holu z którego rozchodzą się 2 korytarze prowadzące do łazienek oraz części biurowej i dalej do części gościnnej. Na przeciw wejścia głównego po przejściu ok. 9 m znajduje się winda dla max. 8 osób i udźwigu do 690 kg. Szerokość wejścia do windy przy maksymalnym otwarciu drzwiach wynosi 90 cm. Winda umożliwia wjazd na I piętro.
Również na parterze, kierując się od wejścia głównego poprzez hol w prawym korytarzu znajduje się łazienka dla osób niepełnosprawnych.
Na ścianie po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się tablica z informacją o rozmieszczeniu pokoi w całym budynku.
Na piętro można wejść również schodami trzybiegowymi z dwoma spocznikami. Schody mają szerokość w przedziale od 120 do 140 cm oraz posiadają poręcze.
Wjeżdżając windą na I piętro lub wchodząc schodami dostajemy się na mały hol z którego rozchodzą się 2 korytarze prowadzące do części biurowej w tym do sekretariatu i łazienek. Na ścianie, po przeciwnej stronie od wyjścia z windy znajduje się tablica z informacją o rozmieszczeniu pokoi w całym budynku. Aby przejść z małego hol do sekretariatu należy kierować się w lewą stronę, przejść przez dwoje drzwi otwieranych ręcznie o szerokości w świetle ościeżnicy 89 cm każde i oddalone od siebie o 5 m.
W budynku nie ma platform oraz pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.
W budynku brak jest możliwości korzystania z tłumacza języka migowego lub online.