Asset Publisher Asset Publisher

MONITORING GOSPODARKI LEŚNEJ

Przedstawiamy wyniki prowadzonego w Nadleśnictwie Międzyrzec monitoringu gospodarki leśnej według stanu na 31.12.2018 r.

1. Zapas grubizny brutto: 3 251 563 m3

2. Powierzchnia odnowień i zalesień: 121 ha

3. Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku (kliknij tutaj)

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych: nasiona - 8837,31 kg, szyszki - 1536,40 kg, zwierzyna - 0 szt., stroisze - 0 mp, choinki - 452 szt.

5. Produkcja sadzonek: 1670,81 tys. szt.

6. Ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne: 46,36 ha

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów: 0,11 ha

8. Strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków: strefy całoroczne - 14, strefy okresowe - 18

9. Lasy HCVF ogółem: 3196,04 ha w tym:

  • obszary chronione w rezerwatach: 128,84 ha
  • obszary chronione w parkach krajobrazowych: 0,00 ha
  • ostoje zagrożonych i ginących gatunków: 751,61 ha
  • kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej: 0,00 ha
  • ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej: 34,46 ha
  • ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy: 0,00 ha
  • lasy wodochronne: 2280,51 ha
  • lasy glebochronne: 0,00 ha
  • lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności: 0,62 ha

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej: 5 462 tys. zł

11. Pozyskanie drewna ogółem: 67 576 m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem (ilość etatów): 49