Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Użytki ekologiczne są schronieniem dla różnych gatunków zwierząt i przyczyniają się do wzbogacenia biocenozy leśnej danego obszaru.

 

W Nadleśnictwie Międzyrzec użytki ekologiczne zostały  uznane  rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego nr 151 z dnia 16.07.2002 r., nr 146 z dnia 16.07.2002 r., nr 62 z dnia 24.09.2003 r., położone w leśnictwach:

  • Przyłuki  -  0,43 ha;
  • Woroniec  -  4,18 ha;
  • Sokule  -  11,54 ha;
  • Dołha  -  23,64 ha;
  • Sitno  -  12,75 ha;
  • Żerocin  -  6,52 ha;
  •  Bereza   -  26,16 ha;
  • Leszczanka   -  3,90 ha;
  • Witoroż  -  35,45 ha;
  • Żelizna   -  75,24 ha,  o łącznej powierzchni 199,81 ha.

Użytek ekologiczny w leśnictwie Żelizna - fot. Jacek Pawlikowski