Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Użytki ekologiczne są schronieniem dla różnych gatunków zwierząt i przyczyniają się do wzbogacenia biocenozy leśnej danego obszaru.

Na terenie Nadleśnictwa Międzyrzec wyróżniono następujące użytki ekologiczne o łącznej powierzchni 199,7 ha:

  • śródleśne powierzchnie zabagnione (176,32 ha),
  • obszary śródleśnych łąk (5,21 ha),
  • śródleśne bagna (18,25 ha).

Użytek ekologiczny w leśnictwie Żelizna - fot. Jacek Pawlikowski