Wydawca treści Wydawca treści

HODOWLA LASU

HODOWLA LASU

Głównym celem hodowli jest zachowanie lasów istniejących i kształtowanie nowych z respektowaniem procesów naturalnych. Odbywa się to poprzez stopniowe osiąganie stanów równowagi dynamicznej w ekosystemach leśnych, pozytywnego oddziaływania lasów na stosunki wodne, bogactwo przyrodnicze, warunki zdrowotne i piękno krajobrazu.
Hodowla lasów obejmuje swoimi celami również zapewnienie produkcji drewna i użytków niedrzewnych, a co się z tym wiąże obejmuje ona zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach zakładowych oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

ODNOWIENIA
Odnowienia czyli powstawanie nowych drzewostanów na miejsce dotychczasowych, usuniętych w toku użytkowania. Wyróżnia się odnowienia o charakterze sztucznym i naturalnym. 
Odnowienia sztuczne polegają na wysiewie nasion na przyszłej uprawie lub na wysadzeniu sadzonek drzew leśnych zgodnie z ich wymaganiami (każdy gatunek ma inne wymagania siedliskowe, wilgotnościowe, świetlne etc.).
Coraz częściej jednak stosuje się tzw. odnowienia naturalne gatunków lasotwórczych, inicjowanych i powstałych samorzutnie pod okapem drzewostanu lub na powierzchni otwartej.
Leśnicy działają zgodnie z zasadą, że powierzchnie wylesione powinny być odnowione w przeciągu 2 lat. Nadleśnictwo Międzyrzec odnawia średnio około 90 ha lasu rocznie.

NASIENNICTWO
Nasiennictwo ma na celu wyróżnienie i zachowanie niezwykle cennego ekotypu drzew (m. in. drzew rodzimych) i zwiększenia bazy nasiennej najcenniejszych populacji drzew.
Nadleśnictwo Międzyrzec rozwinęło własną bazę nasienną, na którą składają się:
- wyłączone drzewostany nasienne (WDN) – 141,54 ha,
- gospodarcze drzewostany nasienne (GDN) – 570,68 ha,
- uprawy pochodne – 123,84 ha,
- bloki upraw pochodnych,
- plantacje nasienne – 11,92 ha,
- drzewostany zachowawcze – 11,92 ha,
- uprawy zachowawcze – 13,93 ha,
- drzewa doborowe – na terenie nadleśnictwa rośnie obecnie 16 drzew doborowych (matecznych), wszystkie z gatunku Pinus sylvestris (Sosna zwyczajna),
- źródła nasion – 7 żródeł.
Baza nasienna stanowi podstawę prowadzonej w Nadleśnictwie produkcji szkółkarskiej.
Zbierana przez Nadleśnictwo ilość nasion zapewnia pokrycie potrzeb własnych, a nadwyżka pozwala na sprzedaż sadzonek innym nadleśnictwom i osobom prywatnym. Nasiona pozyskuje się z wyznaczonych powierzchni i drzew. Daje to pewność, że z wyhodowanej sadzonki w przyszłości urośnie las bardzo dobrej jakości.

PIELĘGNACJA
Zbiór zabiegów mających za zadanie utrzymanie zdrowych i żywotnych ekosystemów leśnych. Obejmuje czynności gospodarcze związane z pielęgnowaniem siedliska (klimatu i gleby), biocenozy i drzewostanu, które przyczyniają się do osiągnięcia jakościowo lepszej produkcji drewna, zwiększenia odporności drzewostanów na czynniki biotyczne i abiotyczne, regulowaniu składów gatunkowych oraz wzmacniania zdolności produkcyjnych siedlisk.
W skład zabiegów pielęgnacyjnych wchodzą:
- pielęgnacja upraw,
- czyszczenia wczesne i późne,
- wprowadzanie podszytów,
- trzebieże wczesne.