Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja nadleśnictwa

Całokształtem działalności Nadleśnictwa Międzyrzec kieruje Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzec, na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią pełną odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.

Strukturę organizacyjną Nadleśnictwa Międzyrzec stanowią:

1. biuro nadleśnictwa składające się z:

- działów,

- zespołów,

- samodzielnych stanowisk,

2. leśnictwa.

Biuro Nadleśnictwa Międzyrzec (siedziba) zlokalizowane jest w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Warszawskiej 53.

Podział na działy:

1. Dział Gospodarki Leśnej,

2. Dział Administracyjno-Gospodarczy,

3. Dział Finansowo-Księgowy,

4. Posterunek Straży Leśnej.

Samodzielne stanowiska pracy:

1. Inżynier Nadzoru,

2. Stanowisko ds. pracowniczych

Nadleśnictwo Międzyrzec podzielone jest na dwa obręby leśne, które podzielone są na leśnictwa.

W skład obrębu leśnego Grabarka wchodzą leśnictwa: Leszczanka, Witoroż i Żelizna.

W skład obrębu leśnego Międzyrzec wchodzą leśnictwa: Przyłuki, Woroniec, Sokule, Dołha, Sitno ze szkółką leśną Żerocin, Żerocin i Bereza.

Leśnictwami kierują leśniczowie którym podlegają podleśniczowie.