Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe lasów

Pod pojęciem „zagrożenie pożarowe lasu" rozumie się zespół warunków umożliwiających powstanie pożaru lasu.

Na zagrożenie pożarowe lasu wpływ mają następujące czynniki:

  • możliwość pojawienia się zarzewia ognia, zależna głównie od stopnia penetracji lasów przez ludzi,
  • rodzaj i ilość materiałów palnych występujących w lesie – czynnik zależny od wieku i składu gatunkowego drzewostanów, wkonywanych w lesie zabiegów gospodarczych oraz od pory roku,
  • warunki atmosferyczne decydujące o wilgotności materiałów palnych znajdujących się w lesie.

Obszary leśne podlegają klasyfikacji pod względem zagrożenia pożarowego lasu według trzystopniowej skali. Zaliczenie lasów do kategorii zagrożenia pożarowego dokonuje się, dla każdego nadleśnictwa, w planach urządzenia lasu. Nadleśnictwa o największym zagrożeniu zaliczane są do pierwszej kategorii zagrożenia pożarowego lasu. Celem tej klasyfikacji jest stworzenie systemu zabezpieczania obszarów leśnych przed pożarami, odpowiedniego do występującego zagrożenia pożarowego.

Lasy Nadleśnictwa Międzyrzec sklasyfikowane są w trzeciej kategorii zagrożenia pożarowego.

W naszych warunkach klimatycznych zagrożenie pożarowe występuje od początku wiosny, gdy znika pokrywa śnieżna, do jesieni. Stopień zagrożenia pożarowego w tym okresie uzależniony jest od panujących warunków atmosferycznych. Decydujące znaczenie ma temperatura i wilgotność powietrza, opady atmosferyczne, natężenie promieniowania słonecznego i prędkość wiatru. Od warunków atmosferycznych zależy podatność na zapalenie ściółki leśnej i innych materiałów palnych znajdujących się w lesie.

Na podstawie warunków atmosferycznych oraz wilgotności ściółki prowadzi się prognozowanie zagrożenia pożarowego lasu (możliwości powstania i rozwoju pożaru). Stopień zagrożenia pożarowego lasu określany jest dla każdej strefy prognostycznej dwa razy dziennie – o godzinie 9.00 i o godz. 13.00, według czterostopniowej skali. Najniższe zagrożenie oznaczane jest cyfrą 0, najwyższe – 3. Nadleśnictwo Międzyrzec  zaliczone jest do strefy prognostycznej nr 35.

Aktualny stan zagrożenia pożarowego na obszarze Nadleśnictwa Międzyrzec jak i całej RDLP w Lublinie dostępny jest na stronie:

http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=67

W sytuacjach nadzwyczajnych, gdy występuje duże zagrożenie pożarowe nadleśniczy, w celu ochrony lasów przed pożarami, wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu.

Mapa z zaznaczonymi obszarami, na których obowiązuje zakaz wstępu do lasu znajduje się na stronie:

https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/

W razie zauważenia pożaru lasu prosimy alarmować:

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadleśnictwa Międzyrzec - tel. 512 128 284 oraz (83) 371 42 06.

oraz Straż Pożarną pod nr tel.: 998 lub numer alarmowy 112.